ධර්ම නිධාන

බෞද්ධ ගී පද හා චලන චිත්‍ර පිටුව |

1. උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන

උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන

මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි

සත් සමුදුරු ගැඹරේ //

උදේනි රජ පුත් දන්ත කුමරුවන්

උදේනි රජ දූ මාලි කුමරියන්  //

කෙස් කළඹේ සඟවා හිසින් ගෙන

උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන

මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි

සත් සමුදුරු ගැඹරේ

තඹ වන් වැල්ලට මල් වැසි වස්සන

නිසි කල රන් ගොයමේ කිරි වද්දන  //

උත්තම මුණි දළදා  හිසින් ගෙන

කෙස් කළඹේ සඟවා වඩම්මන

මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි

සත් සමුදුරු ගැඹරේ

සත්සිය වරුසක් අනුර පුරේයා

ලක්දිව පින්කෙත කිරි උතුරායා  //

උත්තම මුණි දළදා හිසින් ගෙන

කෙස් කළඹේ සඟවා වඩම්මන

මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි

සත් සමුදුරු ගැඹරේ

උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන

මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි

සත් සමුදුරු ගැඹරේ

2. දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්ම ස්කන්ධා

දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්ම ස්කන්ධා  පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා//

ක‍්ලේශ නස්නා භික්ෂූ ඇත්තේය බෝ සේ//

රහතුන් නිවසනා පායා ප්‍රකාශේ//

භූ ලෝ මතේ මේ දෙව්ලෝ පෑවාසේ  පේනා මෙපුර මුණි සාසන වාසේ

එර්දියෙන් යන්නාවූ නෙක් රහතුන්ගේ//

සෙවනැල්ලෙනි හිරු රශ්මිය භංගේ//

මානෙල් නෙළුම් හා ඕලු පුෂ්පාදී  ඇත්තේ පොකුණුවල බෝ ජල පෑදී

සේරූ ද පන්තී පන්තී පීනති බෝසේ//

අනුරාධ නගරය දැන් පෙනෙනාසේ////

3. වඳිමි සුගත ශාක්‍ය සිංහ

වඳිමු සුගත ශාක්‍ය සිංහ  සසර දිනූ බුදු පියා //

රමණී මන්දාර කුසුම් //

කරමුණ පූජා

බැතියෙන මේ ගී ගයා

 වඳිමු සුගත ශාක්‍ය සිංහ  සසර දිනූ බුදු පියා

 මොක්ශේ සැප ශාන්ති සැදූ  මොහදුර ලොවෙහී බිදලූ //

සම්බුදු මාගේ සමුදා සිහිකර නැමදා

කරමි මා ප්‍රාර්ථනා

සුන්දර නිවනා

පරම අමා සම්පතා

 වඳිමු සුගත් ශාක්‍ය සිංහ  සසර දිනූ බුදු පියා //

4. මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම් සමනල කන්දේ

මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම් සමනල කන්දේ – විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ
මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම්, ශ්‍රී

ශාන්තී කරුණා ගුණ ආනන්දේ – ලැබීලා කරුණා ගුණ ආනන්දේ
පිහිටෙන් සුමන සුරින්දෙ සිත් පැහැදේ

මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම් සමනල කන්දේ – විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ
මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම්, ශ්‍රී

ලිහිණි හෙලේ අම්බලමේ සින්දලා ගිමන් //
ධර්මරාජ ගලේ නැගී ගල්පඩි ගනිමින් //
තුන් සරණේ පිහිට සිතාලා
සන්තොසිනේ ඉන් පිටත්වෙලා
පිහිටෙන් සුමන සුරින්දෙ සිත් පැහැදේ

මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම්, ශ්‍රී

ගෙත්තම් කර සිරිත ලෙසින ගෙත්තම් පානේ
ශීත ගඟුලේ නාලා සැම පඬුරු බැඳගෙනේ
ගෙත්තම් කර සිරිත ලෙසින ගෙත්තම් පානේ
මළුව පෙනේ යමු නැවති හැරමිටිපානේ
සමන් දෙවි කරුණාවයි – නඩේ සැමටම සැප වෙයි //
පිහිටෙන් සුමන සුරින්දේ සිත් පැහැදේ

මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම්, ශ්‍රී

ඇහැළ කනුව ලඟ නැවතී පිරුවට ඇඳලා //
අහස් ගව්ව පසුකරමින් සාදු කියාලා //
මහා මළුවට විත් ගිරිදඹ නැගලා
සිරි පතුල වඳිමු නිවන් පතලා
එම පින් සමන් සුරිඳුටත් පමුනාලා

මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම් සමනල කන්දේ – විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ //
මුනි නන්දන සිරි පාද වඳිම්, ශ්‍රී

5. ලෝනා මුණි රාජගේ ශ‍්‍රී දළදා පෙන්වමී

ලෝනා මුණි රාජගේ ශ‍්‍රී දළදා පෙන්වමී //

මාගේ හිසකේ ගර්භයෙහී //
සඟවා ගෙන ආ සාදරෙන් //
මාගේ හිසකේ ගර්භයෙහී
සඟවා ගෙන ආ සාදරෙන් //
ලෝනා මුණි රාජගේ ශ‍්‍රී දළදා පෙන්වමී //

අත්ලට ස්වාමී ගේ වඩවමී //
දාඨාදා අප දියනාගේ //
ලෝනා මුණි රාජගේ ශ‍්‍රී දළදා පෙන්වමී //

මාගේ හිසකේ ගර්භයෙහී //
සඟවා ගෙන ආ සාදරෙන් //
ලෝනා මුණි රාජගේ ශ‍්‍රී දළදා පෙන්වමී //

6. වන්දනාවේ යමු පේවීලා තිසරණ සීලේ

වන්දනාවේ යමු පේවීලා තිසරණ සීලේ
වඳින්ටා – වඳින්ටා රම්‍ය අටමස්ථානේ //

දේව පුරේ සේ සිරි දේ //- පූජනීය ඒ නගරේ //
පූජා දෙමු – නිර්වානේ පතා මෙපෝදා //

තෛලෝනා මුණිරාජා සෙව් සිරි මහ බෝධි
දිළේ ශ්‍රී දිළේ ශ්‍රී – විසල් අනුරා නගරේ

ගාමිණී රාජා සැදු ඒ //- රත්නමාලි චෛත්‍ය රජා //
අභයගිරිය ආදි සුද්ද අටමස්ථානේ //

අජරාමර දිනූ නිමල් //- ගුණ සාගර තිලෝ ගුරුන් //
සිහි කරලා බැතිනී මේ පුදා මෙ පෝදා //

තෛලෝනා මුණිරාජා සෙව් සිරි මහ බෝධි
දිළේ ශ්‍රී දිළේ ශ්‍රී //- විසල් අනුරා නගරේ

මල් සෝදා සුවඳ ජලෙන් // – චන්දන කල් කූර දුමෙන් //
පූජා දී පතමු නිවන් ශ්‍රී සම්පත්තී ///

ශ්‍රී සම්පත්තී

වන්දනාවේ යමු පේවීලා තිසරණ සීලේ
වඳින්ටා – වඳින්ටා රම්‍ය අටමස්ථානේ //

දේව පුරේ සේ සිරි දේ //- පූජනීය ඒ නගරේ //
පූජා දෙමු – නිර්වානේ පතා මෙපෝදා //

තෛලෝනා මුණිරාජා සෙව් සිරි මහ බෝධි
දිළේ ශ්‍රී දිළේ ශ්‍රී – විසල් අනුරා නගරේ

විසල් අනුරා නගරේ//

7. අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා

අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා
අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා

තෙමා තෙමා
හද ගලා ගලා යන
ලොව්තුරු ගුණ මහිමේ
මහමෙව්නා උයනේ
සමාධි බුදු පිළිමේ

අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා

පිරි’ ඉතිරී යන මහ වතුරක් සේ
ගලා හැලෙන සිහිළැල් ගඟුලක් සේ

ගිමන් නිවාලන මේ භව කතරේ
නිවන් සදා ලන බුදු ගුණ මහිමේ
මහමෙව්නා උයනේ
සමාධි බුදු පිළිමේ

අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා
අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා
මෙත් මුදිතා කරුණා ධාරා

8. ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ නොතිර සසර සාගරේ

ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ //
අතරතුරේ නොමැරි මැරේ… දස දහස් වරේ…..
නිසල නැතේ සසල වෙතේ… නොතිර සසර සාගරේ….

කුමට නැටුම් කෙලි කවට සිනා දා //
මරුට නොමැත කිසිවිකදි බාධා….
ඔබට නොදන්වා මරු මෙහි ආදා……. යන්නට සිදුවන්නේ….
ඉන්නට බැරි වන්නේ…… නොතිර සසර සාගරේ….

ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ//
කුණු කය නිසරුයි නැත පවතිනේ..කල හොද පමණයි.. මෙලොව රැදෙන්නේ..

නැති බැරි කම ලෙඩ දුක ඇතිවන්නේ..අපටයි මිනිසුනේ..

අයි එය නොසිතන්නේ..නොතිර සසර සාගරේ..

ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ //

9. තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා

තණ්හා ආශා…
තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා
මග තොට නොබලා වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්නද මේ යන්නේ……
ඒ… සැපත සොයන්නද මේ යන්නේ
කතරේ…..
ගිනිගත් වැලි තලයේ
තණ්හා ආශා……..

උතුරන ගංගා නියඟය ආදා
වියළී යනවා ගහකොල මැලවී
මල් හට ගන්නා වසන්තයම නෑ
හැමදා…..
අප යන මේ ගමනේ
තණ්හා ආශා………

අඳුරෙන් ගැලවි
එළිය සොයන්නෝ
හැමදා අඳුරේ අඳුර දකින්නෝ
අඳුර දකින්නෝ
දිවියේ සාරය
දිවියේ සාරය මෙපමණි ඇත්තේ
අඳුරේ…..
අප හැම වල්මත් වී
තණ්හා ආශා……..

සැපත විනෝදේ උපත කදුළ වේ
විපත පියා වේ මේ ලොව සැපතේ
පිය පුතු දෙදෙනා එකටයි ඉන්නේ
කිසිදා…..
නැත උන් වෙන් වන්නේ

තණ්හා ආශා..

10. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධො

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

lankeeya sithuwili

Install Sinhala Unicode to fully view this site

පරම පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ

පරම පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ

වඩ වඩා විශාල වීම සඳහා පින්තූරය මත නැවත නැවත Click කරන්න. උපරිම ලෙස විශාල වූ පසු බාගත (Download) කරන්න.

අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

වඩ වඩා විශාල වීම සඳහා පින්තූරය මත නැවත නැවත Click කරන්න. උපරිම ලෙස විශාල වූ පසු බාගත (Download) කරන්න.

Join 671 other followers

පටුන

අනුක්‍රමණිකාව

28 බුදු වරුන් Personality Building අංගුත්තර නිකාය චතුස්ස නිපාතය අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතය අංගුත්තර නිකායේ දුක නිපාතය අකප්පිය දස මාංශය අට මහා කුසල් අතීතයේ සුරාපානයෙන් නැසුනෝ අදහාගැනීමටත් නොහැකි මහා ධර්ම සංහාර අන්තරාභව මිථ්‍යාව අභිධර්මය අභිධර්මය ඉගෙනීමේ හා නැතිවීමේ වෙනස අෂ්ට දුෂ්ඨක්ෂණය ආදීනව 6 ක් ඇති මද්‍ය පානය ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වාක්‍ය ආහාර වර්ග 4 උතුරු සළුව භාවිතාව උපාසකයන් විසින් වර්ජනය කළ යුතු භික්ෂූන් වහන්සේලා එකොළොස් මෙත්තානිසංස එදිනෙදා ජීවිතයේ උපරිම ධර්මයක් උකහා ගැනීමෙ පහසු ක්‍රම කුමන්ත්‍රණ කොසොල් රජු දුටු සිහින 16 කෝලම්කාර භික්ෂූන් වහන්සේලා ගිහි-පැවිදි ශීලය ජවන් සිත් 7 හි විපාක බලය ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධ මාංශය ත්‍රිවිධ සත්ත්ව විනාශය තිසරණය තෙමගුලේ සිංහ නාද ථේරවාද සම්ප්‍රදාය අනතුරේ දස අකුසල් කර්ම පථ දස වැදෑරුම් දුක්ඛයෝ ද්වේෂ මූල සිත් වල චෛතසික සම්ප්‍රයෝග දිවා රෑ පිං වැඩෙන පිංකම් දුක නිපාතය ධනය පිරිහෙන කරුණු 6 ධාතුමනසිකාර භාවනා විද්‍යුත් පොත නමස්කාරය නරකාදී සතර අපා නව අරහාදී බුදුගුණ නිර්වාන වර්ණනාව පංච බුද්ධ කෘත්‍ය ප්‍රාර්ථනා වාක්‍ය පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයේ ආදීනව පුත්‍ර මාංශ උපමාව පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පූජ්‍ය පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමිපාණන් පෞර්ෂ වර්ධනය බැලිය යුතුම පොත් වහන්සේලා බුද්ධ නීති බුදුන්ගේ බල ක්ෂේත්‍ර බුදු වීම බෝධි සත්වයන්ගේ අධිෂ්ඨාන බලයෙන් මෙම කප පුරා පවතින ප්‍රාතිහාර්ය සතර බෞද්ධයෙක් සංවේගය පහළ කර ගත යුතු ස්ථාන සතර භික්ෂුවකගේ සතරවිධ පරිභෝග මහමෙව්නා බෝධි ඥාන සභා ව්‍යවස්ථා මාලාව මහමෙව්නා සුනාමිය මහා සුපින ජාතක නිරූපනය මෛත්‍රී බුදු රජුන් යහපත් නොවන සතර දෙනා රතන සූත්‍ර දේශනාවෙ අනුහස් රත්නත්‍රය සමා කර ගැනීම ලස්සන වීමේ රහස ලොවට සුරාව පහල වූ හැටි ව්‍යාපාද කර්ම පථය විචිකිච්ඡා චෛතිසිකය හා එහි සම්ප්‍රයෝග සතර පොහොය සතර සංග්‍රහ වස්තු සත්පුරුෂයා හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ සප්ත ව්‍රත පද සැට නමක් සිවුරු හැර ගිය අග්ගික්ඛන්ධොපම දේශනාව සිව් පස ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව සිව් බඹ විහරණ සුඛ-දුක විඳීම අනුව ස්ථාන සතර සුවාසූ දහසක් ධර්ම ස්කන්ධය හෙවත් බුදුවරු 84000

පසුගිය ධර්ම දාන

නවතම ප්‍රතිචාර

ධර්මචාරී පිරිස දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
ධර්මචාරී පිරිස දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
ධර්මචාරී පිරිස දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
Ramalie දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
kalum දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
Dinuka Jayasinghe Ar… දිගටම වඳ වෙමුද? එකම විසඳුමට සහ… පිළිබඳ
Ramalie මේ අර්ථයෙන් බැලූ කල, වැළිකෙළිය… පිළිබඳ
Amila Chathuranga (@… මේ අර්ථයෙන් බැලූ කල, වැළිකෙළිය… පිළිබඳ
nawadakmakapelahara සිවුරක් තුල සැඟවුණ අළුගෝසුවා… පිළිබඳ
ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි කල… බුදු සසුනේ පිහිටක් අවැසි නම්,… පිළිබඳ
ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි කල… සකස්කොට දන්දීමේ පිනෙන් උපන්, ජ… පිළිබඳ
ධර්මචාරී පිරිස බොදුනුවාගේ මුදුන්මල්කඩ වන දළදා… පිළිබඳ
Samantha බොදුනුවාගේ මුදුන්මල්කඩ වන දළදා… පිළිබඳ
බොදුනුවාගේ මුදුන්මල්… දුර්දාන්ත ඉස්ලාම් යක්ෂයා විසින… පිළිබඳ
Niranjan Karunathila… අනේ අපෙ හාමුදුරුවනේ මේ ටික ලෝක… පිළිබඳ

ජනප්‍රියම ලිපි

ප්‍රවර්ග වලාව

MP3 ධර්ම දේශනා (බෙදා හරින්න) අස්‌ගිරි මහ නාහිමි පූජ්‍ය උඩුගම ශ්‍රී බුද්ධරක්‌ත අසිරිමත් බුද්ධ චරිතය ඉස්ලාමිකයා හෙවත් අද බෞද්ධයාගේ පරම සතුරා කාලීන ලිපි ගාථා රත්නයෝ දැඩිසේ ප්‍රතික්ෂේප කලයුතු පිරිස් දූෂකයන් වහන්සේලා දි. මු. ජයරත්න දිවි හිමියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කලයුතු පාපී අබෞද්ධයෝ ධර්ම පත්‍රිකා (බෙදා හරින්න) ධර්මසංවේගයෙන් යුතුව නුසුදුසු භික්ෂූන් ප්‍රතික්ෂේපය නම් නොකල ජාතික වීරවරයෝ නිරූපන නොකල යුතු පව්කම් පින්කම් පිරිත් සජ්ඣායනා පිරිසිඳු ධර්ම පොත් පූජණීය ගලගොඩඅත්තේ ඤණසාර හිමි පූජ්‍ය අම්පිටියේ සුමනරතන හිමි පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි බොදුනුවා විසින් බලගැන්වියයුතු සංවිධාන බොදුබල සේනා බොදුබල සේනා පූජණීය හිමිවරු මුස්ලිම් ලබ්ධිකයන් සියල්ල රට දැය සමය කෙරේ හැඟීමක් නැති හිමිවරු වන්දනීය අති උතුම් මහා සංඝ රත්නය විද්‍යුත් පොත් (E-Books) විරෝධය පෑයුතු බොදු විරෝධී පවිටු ක්‍රියා සසුන නැසීමේ සිංහල අබෞද්ධ කුමණ්ත්‍රණ සසුනේ වත්මන් ඉරණම

තවම ප්‍රයෝජන ලැබුවේ

  • 448,932 ක් පමණයි

දස දෙසින් සදහම් රසයට එක්වන්නෝ

%d bloggers like this: